Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Fotky našej obce
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oznamy

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - TS 2

30.10.2020

tlačová správa - september 2020

Verejná vyhláška - MVDr. Pavol Pintér

30.10.2020

oznámenie o začatí územného a stavebného konania

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

30.10.2020

správa

Nariadenie konania o začatí pozemk.úprav

30.10.2020

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Ľutina.

verejná vyhláška - ZÁKAZ VEREJNÝCH PODUJATÍ

30.10.2020

Verejná vyhláška - IZOLÁCIA V DOMÁCOM PROSTREDÍ

30.10.2020

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podl'a §12 ods.2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č.35512007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Usmernenie hlavného hygienika

30.10.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Verejná vyhláška - Čekan Jaroslav

30.10.2020

oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v správnom konaní

Verejná vyhláška - Čekan Jaroslav

30.10.2020

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Verejná vyhláška (povolenie)- Čekan Jaroslav

30.10.2020

povolenie vybudovania vodnej stavby